Η οργανοληπτική ανάλυση (sensory analysis) αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο που εφαρμόζεται για την αξιολόγηση καταναλωτικών προϊόντων. Εφαρμόζει τις αρχές του πειραματικού σχεδιασμού και της στατιστικής ανάλυσης, παρακολουθώντας τις ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, όσφρηση, γεύση, αφή και ακοή). Χρησιμοποιούνται αξιολογητές, των οποίων ελέγχονται και καταγράφονται οι απαντήσεις όσον αφορά τα εξεταζόμενα προϊόντα. Με την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων