Τα μέλη της Ευρωζώνης είναι οι παρακάτω 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα:Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία. Οι 9 χώρες που δεν έχουν ακόμα Ευρώ λόγω του ότι δεν πληρούν τα κριτήρια του Μάαστριχτ ή διότι είπαν όχι στο κοινό νόμισμα ή γιατί χρησιμοποιούν άλλον δρόμο είναι: Δανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία,  Ουγγαρία,  Πολωνία,  Ρουμανία, Κροατία,